LOGISTΙC CENTER STEFANOY ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
  Ίδρυση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης
 


Ίδρυση της εταιρείας <<Αγροδιατροφικής Σύμπραξης>> από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 
28/06/12
 
Στο τελικό στάδιο της σύστασης του εγχειρήματος της δημιουργίας της, εισέρχεται η σχεδιαζόμενη από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πρωτοβουλία της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης», με το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκρίνει στη χθεσινή του συνεδρίαση την ίδρυση της εταιρείας. Μίας εταιρείας –εργαλείου ανάπτυξης ουσιαστικά και υποστήριξης του σημαντικού για τα νησιά μας αγροδιατροφικού τομέα που φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας προκειμένου να υποστηριχθούν οι αξίες του λογοτύπου – brand «Βόρειο Αιγαίο» και με τον τρόπο αυτό να «θωρακίσει» και να προωθήσει τα αγροδιατροφικά νησιωτικά προϊόντα, αναπτύσσοντας συνέργειες με την εστίαση και τον τουρισμό.
 
Η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» θα αποτελεί τον συντονιστή μεταξύ των Δημοσίων υπηρεσιών της Περιφέρειας, της αγοράς και του ιδιωτικού τομέα. Θα είναι η εταιρεία «ομπρέλα», για το καλάθι των προϊόντων Βορείου Αιγαίου και θα αναπτύξει τοπικά σύμφωνα ποιότητας σε κάθε νησί ξεχωριστά με απόλυτο σεβασμό στην τοπική παράδοση και στις ιδιαιτερότητες σε απόλυτη συνεργασία με τις τοπικές αρχές.
Από τις πρώτες ενημερωτικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν τους προηγούμενους μήνες από την ομάδα εργασίας που ανέλαβε την ανάπτυξη της σχεδιαζόμενης πρωτοβουλίας σε όλα τα νησιά, η προσπάθεια αυτή έτυχε θετικής ανταπόκρισης από τις τοπικές κοινωνίες και παράλληλα έγινε καταγραφή των αναγκών του κάθε νησιού σε ότι αφορά στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.
Οι επιχειρήσεις που δήλωσαν συμμετοχή και αποτελούν μέλη της εταιρείας φτάνουν τις 61 και προέρχονται από όλα τα νησιά και από όλους τους παραγωγικούς τομείς (ελαιοκομία, ποτοποιία, τουριστικές επιχειρήσεις, τυροκομικά προϊόντα, συνεταιρισμοί, ενώσεις κ.α.)
 
Ο Αντιπεριφερειάρχες κ. Νικόλαος Μάρκου και Γεώργιος Φλώρος πραγματοποίησαν τη βασική εισήγηση της ίδρυσης της εταιρείας στους περιφερειακούς συμβούλους και ο Στυλιανός Δρυς ανέπτυξε το πλάνο της, παρουσιάζοντας αφενός τους στόχους της Περιφέρειας με τη δημιουργία αυτής της σύμπραξης, αφετέρου τις μέχρι σήμερα ενέργειες που έγιναν από την ομάδα εργασίας της. Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά οι εισηγητές, βασικός άξονας επάνω στον οποίο γεννήθηκε η ιδέα αυτής της πρωτοβουλίας, είναι η ανάδειξη του παραγωγικού μοντέλου των νησιών της Περιφέρειας που χαρακτηρίζεται από τη δραστηριότητα της γεωργίας και της αγροτικής παραγωγής αποσκοπώντας στην ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα που αναμφίβολα μπορεί να αποτελέσει πόλο βιώσιμης ανάπτυξης και υψηλής ανταγωνιστικότητας για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
 
Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Νάσος Γιακαλής από την πλευρά του, λίγο πριν τεθεί προς ψήφιση η έγκριση της ίδρυσης της εταιρείας, σχολίασε πως η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη» αποτελεί ένα φιλόδοξο εγχείρημα της Περιφερειακής Αρχής, «που φιλοδοξεί να εκμεταλλευτεί τα ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτισμικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας, που αποτελούν ταυτόχρονα και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της, με στόχο την καταξίωση των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά. Εξίσου σημαντικό ωστόσο είναι το γεγονός πως κάτω από την ομπρέλα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πραγματοποιείται μία δυναμική σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που προσδίδει κύρος στην εταιρεία.».
 
Παράλληλα ο κ. Γιακαλής, ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για να φτάσει η δράση αυτή στο τελικό της στάδιο, καλώντας τους περιφερειακούς συμβούλους να στηρίξουν την προσπάθεια, προβαίνοντας σε επισημάνσεις και παρατηρήσεις για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της στο μέλλον.
 
Στοιχεία της σχεδιαζόμενης πρωτοβουλίας:
 
Τοπικό σύμφωνο ποιότητας
 
Η πρώτη απόφαση της υπό σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, θα είναι η δημιουργία και κατοχύρωση του σήματος «Βόρειο Αιγαίο» σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα θεσμικά πεδία από την αιρετή περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθεί «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας» ανά νησί σαν αναπόσπαστο μέρος της «Αγροδιατροφικής Σύμπαρξης», με σκοπό την προβολή του τοπικού προτύπου διατροφής, με προαγωγή των προϊόντων και με στρατηγικό στόχο την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη των νησιών μέσω της συνεργασίας τους με τοπικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών.
 
Θεσμικός ρόλος της εταιρείας και στοχοποίηση
 
Η εταιρεία θα έχει θεσμικό ρόλο στην υπηρεσία του αγρότη, των τοπικών κοινωνιών και των προϊόντων, συνέργειες με τον τουρισμό και την εστίαση μέσω δημιουργίας και συντονισμού τοπικών συμφώνων ποιότητας ανά νησί. Στοχεύει στο να αποτελέσει ένα εργαλείο ανάπτυξης και υποστήριξης του αγροδιατροφικού τομέα των νησιών μας.
 
Σκοποί της Εταιρείας
 
•           Γνωμοδοτήσεις στην ΠΒΑ για τα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα
•           Παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την προώθησή τους σε συλλογικούς φορείς και επιχειρήσεις του Β. Αιγαίου
•           Σεμινάρια για καταναλωτές
•           Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και προγράμματα προώθησης
•           Διμερείς επαφές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς, επιχειρήσεις, περιφέρειες, εθνικές και υπερεθνικές οντότητες για την προώθηση των προϊόντων
•           Βέλτιστη αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων μέσω κατάστρωσης, υλοποίησης και διαχείρισης κατάλληλων επιχειρησιακών πλάνων (καλάθι περιφέρειας, τοπικά σύμφωνα ποιότητας ανά νησί κλπ)
•           Συμμετοχή της εταιρείας σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που βασίζονται στην αντιπροσωπευτικότητα
•           Συνεργασία με φορείς (Πανεπιστήμια, επιμελητήρια, οργανισμούς κλπ) για την από κοινού προώθηση των κοινών στόχων και προγραμμάτων
•           Δημιουργία σύγχρονων και κατάλληλων προϊοντικών προδιαγραφών με στόχο μέσω των νησιωτικών συνταγών και της τοπικής κουζίνας την ανάδειξη των προϊόντων στην εστίαση και τον τουρισμό
•           Διαφύλαξη των παραδοσιακών καταναλωτικών προτύπων διατροφής στα νησιά μας
•           Μείωση της απόστασης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών
 
Μέσα επίτευξης σκοπών
 
Κατάρτιση ειδικού κανονισμού και αντίστοιχου προτύπου/προδιαγραφών για τη συμμόρφωση και χορήγηση μετά από επιθεώρηση του σήματος πιστοποιημένης ποιότητας «Β. Αιγαίο», το οποίο επικοινωνεί τις αξίες του τόπου μας στους φορείς που θα πληρούν τις προϋποθέσεις. Αργότερα το σήμα και το όνομα που το συνοδεύει θα υποβληθεί για έγκριση στην Ε.Ε. σαν προαιρετικό σήμα ποιότητας με έμφαση στο «νησιωτικό».
 
•           Εσωτερικός κανονισμός και σύγχρονο οργανόγραμμα
•           Πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 1429:2008 (Σύστημα διαχειριστικής επάρκειας)
•           Πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 9001:2008 (Σύστημα διαχειριστικής ποιότητας)
•           Πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 17025:2005 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας για διαπίστευση των τοπικών εργαστηρίων εάν απαιτείται)
 
•           Συνεχείς έρευνες αγοράς για τις χώρες στόχους
•           Επιδίωξη συμμετοχής σε άλλες εταιρείες
 
Διοικητικό συμβούλιο
 
Ορίζεται εννιαμελές Δ.Σ με τέσσερις εκπροσώπους της περιφέρειας και πέντε εκπροσώπους εκ των συμμετεχόντων ιδιωτών (ένας από κάθε Περιφερειακή Ενότητα).
 
Στόχοι της Περιφέρειας
 
Οι κύριοι στόχοι της Περιφέρειας είναι η ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα και η ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας, η ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας των νησιών μας και η σύνδεσή της με την παραγωγή και τον τουρισμό. Η ανάδειξη της νησιωτικής διατροφής σε ισχυρό διατροφικό πρότυπο θα συμβάλλει στην βελτίωση της ελκυστικότητας των νησιών ως τουριστικών προορισμών.
Μεγάλη σημασία επίσης έχει η διάσωση και η προώθηση των τοπικών ποικιλιών και φυλών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις απειλούνται με εξαφάνιση ενώ η ενίσχυση της απασχόλησης και η αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού και επιχειρηματία του αγροδιατροφικού τομέα, αποτελούν προκλήσεις για την Περιφέρεια ειδικά σε ένα περιβάλλον με τόσο δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. Καθήκον της Περιφέρειας είναι να υποστηρίξει όλους τους εμπλεκομένους στην προσπάθεια να προωθηθούν και να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά προϊόντα των νησιών εκμεταλλευόμενοι το ενδιαφέρον των καταναλωτών για ασφαλή, ποιοτικά προϊόντα που έχουν συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση, ώστε να αναπτυχθεί η τοπική οικονομία και να αυξηθεί το εισόδημα των παραγωγών.
 
 
Stefanoy News Lesvos
www.stefanoy.gr.gg
 
  Σημερα έγινεs ήδη 122070 visitors (307387 hits) COPYRIGHT STEFANOY NEWS LESVOS 2010-2012  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free